Revista studime sociale; Kriteret e botimit

Kriteret e botimit në revistën “Studime Sociale”

Revista “Studime Sociale” [Social Studies] është revistë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë (associated with ALBSA). 

Ajo është themeluar si revistë shkencore ndërkombëtare në shtator 1997 dhe botohet pa ndërprerje nga viti 1998.  

 “Studime Sociale” [Social Studies] botohet katër herë në vit: mars, qershor, shtator dhe dhjetor; drejtohet nga bordi botues ndërkombëtar dhe botohet me ISSN, në dy forma: ISSN 2309-3455 (print) dhe ISSN 2309-3471 (online).

 “Studime Sociale” [Social Studies] është revistë ndërkombëtare dygjuhëshe. Artikujt mund të botohen në shqip ose anglisht. 

Revista është certifikuar si revistë shkencore nga Komisioni i Vlerësimit të Titujve Akademikë (KVTA/MASH) të Republikës së Shqipërisë, me vendim Nr. 170, datë 20. 12. 2010.

Ajo është klasifikuar si revistë shkencore edhe nga ANVUR, Agjencia Kombëtare e Vlerësimit të Sistemit Universitar dhe Kërkimit Shkencor të Italisë - Ministria e Arsimit, Universiteteve dhe Kërkimit Shkencor (MIUR), me vendim no. 298, datë 21 dhjetor 2021.

Artikujt e botuar në këtë revistë njihen si kontribute akademike të personelit akademik të universiteteve në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe shtete të tjera etj., për kualifikimin shkencor dhe fitimin e gradave dhe titujve shkencorë, sikurse për përmbushjen e krediteve dhe vlerësimin periodik  për mësuesit e sistemit parauniversitar. 

Parimi bazë i revistës është rigoroziteti shkencor.

Çdo studim që dërgohet për t’u botuar i nënshtrohet një recensionimi të verbër/anonim (blind review). Ai u jepet për recension dy studiuesve të fushave ku bën pjesë studimi (peer review). Artikulli botohet nëse të dyja recensat janë pozitive. Nëse njëra është pozitive dhe tjerta negative, artikulli i jepet një recensionuesi të tretë, i cili vendos për botimin ose mosbotimin e artikullit. Pra, detyra e përzgjedhjes së artikujve shkencorë është kompetencë ekskluzive e recensentëve anonimë. Kostoja e revistës përballohet nga vetë kontribuesit (autorët), sipas vëllimit të çdo artikulli, ose nga institucionet ku ata bëjnë pjesë.

Çdo artikull duhet të jetë në përputhje me standardet gjuhësore. Artikujt mund të jenë shkencorë ose recensionues, krijime origjinale ose përkthime.

Vëllimi standard për artikujt është:

(a) për artikujt shkencorë - deri në 8 faqe kompjuterike.

(b) për artikujt recensionues – deri në 3 faqe kompjuterike.

Një faqe kompjuterike ka 2200 karaktere (No space Characters)

Çdo artikull duhet të dërgohet në formatin word.

 

Struktura e artikujve shkencorë duhet të jetë:

(1) titulli, deri në 15 fjalë;

(2) autori/autorët (emri mbiemri); institucioni ku është/janë; adresat elektronike – për çdonjërin prej tyre;

(3) të dhëna për autorin/autorët, 4-6 rreshta, si tekst;

(4) përmbledhje (shqip), me 200-250 fjalë dhe 4-6 fjalë kyçe

 

[Shënim 1: Përmbledhja/abstrakti përfshin: çështjet tematike/ç’përfaqëson ky punim, pyetjet kërkimore, qasjet teorike, metodologjinë/metodat konkrete të aplikuara, gjetjet/rezultatet dhe përfundimet]

(5) teksti i artikullit (shoqëruar me referenca të shkurtuara përgjatë tekstit).

(6) Referencat e plota, në fund të tekstit, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve;

(7) abstract në anglisht (varianti anglisht i përmbledhjes).

 

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes). Por shënimet në fund të faqeve nuk janë referenca. Ato janë thjesht shënime, sqarime plotësuese.

Sistemi i referencave të revistës “Studime Sociale” është “Sistemi i Harvardit”, me referenca të shkurtuara përgjatë tekstit si dhe me listën e plotë të referencave (të burimeve të informacionit të përdorura) në fund të tij, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve (jo me numra).

 

Shënim: Për të marrë informacione lidhur me Metodat e Kërkimit Shkencor dhe Sistemin e Referencave për punimet shkencore, kontaktoni në albsa.ais@gmail.com

 

Kodi i Etikës së revistës “Studime Sociale” (SSJ Code of Conduct): 

http://www.sociology.al/en/code-conduct-ssj

 

Miratuar nga Bordi Akademik i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

me vendim Nr. 31, datë 25 janar 2021

 

 

www.sociology.al; E-mail: studime.sociale@gmail.com