Revista studime sociale; Kriteret e botimit

Kriteret e botimit në revistën “Studime Sociale”

Revista “Studime Sociale” [Social Studies] është revistë shkencore e Institutit Shqiptar të Sociologjisë (Albanian Institute of Sociology, AIS).

Revista "Studime Sociale" [Social Studies] ka këtë status:

(a) Është revistë ndërkombetare dygjuhëshe, me artikuj në shqip ose anglisht;

(b) Botohet me ISSN ndërkombëtar: ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online);

(c) Revista drejtohet nga një Bord Botues Ndërkombëtar;

(d) Ështe certifikuar si reviste shkencore nga Komisioni i Vleresimit te Titujve Akademike (KVTA), me vendim Nr. 170, date 20. 12. 2010.

(e) Revista njihet për kualifikim shkencor.

(f) Eshtë themeluar në vitin 1997 dhe është botuar pa ndërprerje.

Artikujt mund të dërgohen për botim në shqip ose anglisht. Parimi bazë i botimit është rigoroziteti shkencor. Çdo studim që dërgohet për t’u botuar revistën “Studime sociale”, i nënshtrohet një recensionimi të verbër (blind review). Ai u jepet për recension dy studiuesve të fushave ku bën pjesë studimi. Artikulli botohet nëse të dyja recensat janë pozitive. Detyra e përzgjedhjes së artikujve shkencorë është kompetencë ekskluzive e recensentëve anonimë.

Kostoja e revistës përballohet nga vetë kontribuesit, sipas vëllimit të çdo artikulli.

Çdo material duhet të jetë në përputhje me standardet gjuhësore. Artikujt mund të jenë shkencorë ose recensionues, krijime origjinale ose përkthime. Çdo artikull duhet të dërgohet në word dhe të ketë këtë strukturë:

(1) titulli, deri në 15 fjalë;

(2) autori/autorët (emri mbiemri); institucioni ku është/janë; adresat elektronike – për çsonjërin prej tyre;

(3) të dhëna për autorin/autorët, 4-6 rreshta, si tekst;

(4) përmbledhje (shqip), me 200-250 fjalë dhe 4-6 fjalë kyçe;

(5) teksti, si rregull me 8-10 faqe kompjuterike, me nga 2200 karaktere;

(6) Referencat e plota;

(7) abstract në anglisht (varianti anglisht i përmbledhjes).

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes). Por përparësi në përzgjedhjen për botim kanë artikujt me referenca sipas sistemit të Harvardit (referenca të shkurtuara përgjatë tekstit dhe lista me referenca të plota në fund të tij, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve).

Referencat duhet të përbëjnë pesë elemente, që janë:

a. Referencat e librave:

1. autori/ose autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i librit (në kursiv); 4. qyteti/vendi ku është botuar; 5. botuesi (për shembull: Merton, Robert. 1968. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press).

b. Referencat e artikujve nga revistat shkencore, ose përmbledhjet:

1. autori/autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i artikullit (në thonjëza); 4. titulli i revistës/përmbledhjes ku është botuar (në kursiv); 5. vëllimi, numri dhe faqet (për shembull: Buss, Loreta. 2010. “Childhood in Sociology and Society; The US Perspective”, Currant Sociology, Vol. 58, No. 2, pp. 355-350).

Referencat e plota, të listuara në fund të tekstit, duhet të korrespondojnë me referencat e shkurtuara nëpër tekst, të cilat vendosen si në shembujt: Për një autor: Weber (1998); (Weber, 1998: 156); ose Weber (1998: 156); Për dy dhe tre autorë: (Lazesfeld & Berelson, 1990) e (Olzak, Shanahan & West, 1986); Për më shumë se tre autorë:  (Larsen ed al., 1989); për seritë e referencave (Blau, 1980; Kadare, 1995; Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999). Në qoftë se për të njëjtin autor ka më shumë se një referencë në të njëjtin vit, atëherë shënohet: 2011a, 2011b.

www.sociology.al; E-mail: [email protected]