Revista studime sociale; Kriteret e botimit

Kriteret e botimit në revistën “Studime Sociale”

Revista “Studime Sociale” [Social Studies] është revistë e Institutit Shqiptar të Sociologjisë. Ajo është themeluar si revistë shkencore ndërkombëtare në shtator 1997 dhe botohet pa ndërprerje nga viti 1998.  

 “Studime Sociale” [Social Studies] botohet katër herë në vit: mars, qershor, shtator dhe dhjetor; drejtohet nga bordi botues ndërkombëtar dhe botohet me ISSN, në dy forma: ISSN 2309-3455 (print) dhe ISSN 2309-3471 (online).

 “Studime Sociale” [Social Studies] është revistë ndërkombëtare dygjuhëshe. Artikujt mund të botohen në shqip ose anglisht.  Revista është certifikuar si revistë shkencore nga Komisioni i Vlerësimit të Titujve Akademikë (KVTA/MASH) të Republikës së Shqipërisë, me vendim Nr. 170, datë 20. 12. 2010. Artikujt e botuar në këtë revistë njihen si kontribute akademike të personelit akademik të universiteteve në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut etj., për kualifikimin shkencor dhe fitimin e gradave dhe titujve shkencorë, sikurse për përmbushjen e krediteve dhe vlerësimin periodik  për mësuesit e sistemit parauniversitar. 

Parimi bazë i revistës është rigoroziteti shkencor.

Çdo studim që dërgohet për t’u botuar i nënshtrohet një recensionimi të verbër/anonim (blind review). Ai u jepet për recension dy studiuesve të fushave ku bën pjesë studimi (peer review). Artikulli botohet nëse të dyja recensat janë pozitive. Nëse njëra është pozitive dhe tjerta negative, artikulli i jepet një recensionuesi të tretë, i cili vendos për botimin ose mosbotimin e artikullit. Pra, detyra e përzgjedhjes së artikujve shkencorë është kompetencë ekskluzive e recensentëve anonimë. Kostoja e revistës përballohet nga vetë kontribuesit (autorët), sipas vëllimit të çdo artikulli, ose nga institucionet ku ata bëjnë pjesë.

Çdo artikull duhet të jetë në përputhje me standardet gjuhësore. Artikujt mund të jenë shkencorë ose recensionues, krijime origjinale ose përkthime.

Vëllimi standard për artikujt është:

(a) për artikujt shkencorë - 8-10 faqe kompjuterike;

(b) për artikujt recensionues – deri në 3 faqe kompjuterike.

Një faqe kompjuterike ka 2200 karaktere (No space Characters)

Çdo artikull duhet të dërgohet në word.

 

Struktura e artikujve shkencorë duhet të jetë:

(1) titulli, deri në 15 fjalë;

(2) autori/autorët (emri mbiemri); institucioni ku është/janë; adresat elektronike – për çdonjërin prej tyre;

(3) të dhëna për autorin/autorët, 4-6 rreshta, si tekst;

(4) përmbledhje (shqip), me 200-250 fjalë dhe 4-6 fjalë kyçe

 

[Shënim 1: Përmbledhja/abstrakti përfshin: çështjet tematike/ç’përfaqëson ky punim, pyetjet kërkimore, qasjet teorike, metodologjinë/metodat konkrete të aplikuara, gjetjet/rezultatet dhe përfundimet]

(5) teksti i artikullit (shoqëruar me referenca të shkurtuara përgjatë tekstit).

(6) Referencat e plota, në fund të tekstit, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve;

(7) abstract në anglisht (varianti anglisht i përmbledhjes).

 

Artikulli mund të shoqërohet me shënime në fund të faqes (footnotes). Por shënimet në fund të faqeve nuk janë referenca. Ato janë thjesht shënime, sqarime plotësuese.

Sistemi i referencave të revistës “Studime Sociale” është “Sistemi i Harvardit”, me referenca të shkurtuara përgjatë tekstit si dhe me listën e plotë të referencave (të burimeve të informacionit të përdorura) në fund të tij, sipas rendit alfabetik të mbiemrave të autorëve (jo me numra).

 

Referencat e shkurtuara gjatë tekstit të artikullit:

Për një autor:

Weber (1998); (Weber, 1998: 156); ose Weber (1998: 156);

Për dy dhe tre autorë:

(Lazesfeld & Berelson, 1990) e (Olzak, Shanahan & West, 1986)

Për më shumë se tre autorë: 

(Larsen ed al., 1989);

Për seritë e referencave:

(Blau, 1980; Kadare, 1995; Uçi, 2003; Pëllumbi, 2004; Omari, 1999).

Në qoftë se për të njëjtin autor ka më shumë se një referencë në të njëjtin vit, atëherë shënohet: 2011a, 2011b.

 

Referencat në fund të tekstit/artikullit

Në fund të tekstit renditen vetëm referencat e burimeve të përdorura dhe të vendosura në trajtë të shkurtuar gjatë tekstit.

 

Referencat në fund të artikullit duhet të përbëjnë pesë elemente, që janë:

 

A. Referencat e librave:

1. autori/ose autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i librit (në kursiv); 4. qyteti/vendi ku është botuar; 5. botuesi

Shembull:

Merton, Robert. 1968. Social Theory and Social Structure, New York: Free Press.

 

[Shënim 2:

I njëjti sistem përdoret edhe në rastet kur autorësia është e një institucion.

Shembull:

Instituti i Statistikave. 2012. Censusi i popullsisë dhe banesave, Tiranë: Botimet INSTAT.]

 

B. Referencat e artikujve nga revistat shkencore, ose kapituj librash, ose përmbledhje:

1. autori/autorët; 2. viti i botimit; 3. titulli i artikullit (në thonjëza); 4. titulli i revistës/përmbledhjes ku është botuar (në kursiv); 5. vëllimi, numri dhe faqet Shembull:

Buss, Loreta. 2010. “Childhood in Sociology and Society; The US Perspective”, Currant Sociology, Vol. 58, No. 2, pp. 355-350.

 

C. Për burimet elektronike

Burimet elektronike janë pasuri e madhe e kërkimit shkencor. Kërkimi është pjesë e jetës sonë të përditshme në të cilën kufiri që ndan jetën tonë fizike nga ajo dixhitale po bëhet gjithnjë e më i padukshëm. Një informacion i madh kërkimor mund të gjendet në shumë biblioteka dixhitale, siç janë: JSTOR, JURN, Google Scholar, arXiv, LexisNexis, FUSE, AULIMP ose në Internet Archive.

Pra, informacioni kërkimor nuk është më ekskluzivitet i librit të shtypur (hard copy).

 

[Shënim 3: Informacionet e marra nga Wikipedia nuk janë informacione shkencore, të besueshme. Ato janë vetëm orientuese, për të shkuar te burimet autentike]. 

 

Për burimet elektronike, referencat janë të njëjta me referencat e burimeve të librave e revistave, me ndryshimin që në vend të tekstit fizik, i referohesh burimit elektronik.

Shembull, i njëjti artikull i referuar në dy forma, nga revista dhe nga interneti:

a. nga Revista (print, hard Copy)

Qosja, Rexhep. 2020. “Kohezioni shoqëror e mbarëkombëtare ndhe rrezikuesit e tij”,  Studime Sociale, Vol. 14, Nr. 1 (48), fq. 147-152

 

b. nga interneti (varianti online i të njëjtës revistë):

Qosja, Rexhep. 2020. “Kohezioni shoqëror e mbarëkombëtare dhe rrezikuesit e tij”,  Studime Sociale, Vol. 14, Nr. 1 (48), fq. 147-152;

https://www.sociology.al/sites/default/files/Vol%2014%20No%201%20%2848%29%202020.pdf (parë, më 22 maj 2021)

 

Pra, ndryshimi është vetëm elementi i fundit i referencave. Asnjëherë referencat nuk fillojnë me www...

 

 

D. Burimet arkivore

Arkivat dhe dokumentet zyrtare janë thesare informacioni për studiuesit. Por përdorimi i fondit arkivor dhe citimi i referencave arkivore ka disa veçori. Rekomandohet që edhe për burimet arkivore t’i përmbahemi rregullit të përgjithshëm të referencave sipas autorëve të punimeve, dokumenteve, korrespondencave etj. Në rastet kur kjo është e pamundur, atëherë referimi bëhet ndaj vetë arkivit, sipas emërtimit zyrtar të tij. Si rregull, elementët e referimit dhe citimeve arkivore janë:

1. Autori/autorët, ose institucioni që ka autorësinë e dokumentit;

2. Viti i hartimit të dokumentit të arkivuar (nëse është pasqyruar);

3. Titulli i dokumentit, me detaje të tjera (sipas rastit);

4. Emri zyrtar i arkivit.

5. Viti i arkivimit të dokumentit, numri i fondit dhe numri i dosjes që përmban dokumentin, kapitulli, faqja etj.

Shembull:

Bobrati, Ruzhdi. 1922. “Raportit i kontrollit të Drejtorisë së Përgjithshme të Shëndetësisë, mbi përhapjen e prostitucionit në Shqipëri”. Arkivi i Shtetit Shqiptar, Fondi. 249, viti 1923, dosja VI-125, fq. 11

 

Nëse dokumenti në fjalë do të ishte pa autorësi, atëherë referenca do të bëhej ndaj institucionit që ka hartuar dokumentin:

 

Drejtorisë së Përgjithshme të Shëndetësisë (DPSh). 1922. “Raport mbi përhapjen e prostitucionit në Shqipëri”. Arkivi i Shtetit Shqiptar, Fondi. 249, viti 1923, dosja VI-125, fq. 11

 

Mund të shihet edhe:

Link: https://www.sociology.al/en/social-studies-journal

Author’s guide: https://www.sociology.al/en/revista-studime-sociale-kriteret-e-botimit

Kodi i Etikës së revistës “Studime Sociale” (SSJ Code of Conduct): 

http://www.sociology.al/en/code-conduct-ssj

 

Miratuar nga Bordi Akademik i Institutit Shqiptar të Sociologjisë

me vendim Nr. 31, datë 25 janar 2021

 

 

www.sociology.al; E-mail: [email protected]