Projekte kërkimore

Anëtarët individualë ose kolektivë të Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH) që janë në pozita korrekte (Good Standing), kanë të drejtë të aplikojnë për projekte të financuara në emër të shoqatës dhe t'i menaxhojnë ato në përputhje me procedurat e përcaktuara nga Bordi Ekzekutiv e në bashkëpunim me drejtuesit e Institutit Shqiptar të Sociologjisë.

Instituti Shqiptar i Sociologjisë është subjekt i regjistruar në organet tatimore, me NIPT dhe numër llogarie bankare.

Ftesa është e hapur edhe për partnerët.

 

Për të interesuarit, të dhënat e kontaktet:

Instituti Shqiptar i Sociologjisë

Numri i Identifikimi të Personit të Tatueshëm (NIPT): L51712453Q

Sekretaria e AIS-ALBSA

Mobile: ++355694067682

E-mail: albsa@sociology.al