Partnerët

International Sociological Association, ISA; www.isa-sociology.org

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) – Instituti Shqiptar i Sociologjisë (ISHS) është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Sociologjisë, International Sociological Association, ISA.

 

European Sociological Association, ESA; www.europeansociology.org

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) – Instituti Shqiptar i Sociologjisë (ISHS) është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Shoqatës Europiane të Sociologjisë, European Sociological Association, ISA.

 

Balkan Sociological Forum, BSF

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) – Instituti Shqiptar i Sociologjisë (ISHS) është anëtar i rregullt dhe kolektiv i Balkan Sociological Forum (Forumit Sociologjik të Ballkanit), BSF.

 

Shoqata e Sociologëve të Kosovës, ShSK

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 21 nëntor 2014

 

Universiteti Marin Barleti, Tiranë (UMB); www.umb.edu.al

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 24 prill 2010

 

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), Kosovë; www.umib.net

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 26 maj 2017

 

Institucioni i Arsimit Universitar AAB Prishtinë, Kosovë; www.aab-edu.net

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 21 nëntor 2014

 

Universiteti për Biznes dhe Teknologji, Kosovë (UBT); www.ubt-uni.net

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 4 nëntor 2014

 

Albanian University; www.albanianuniversity.edu.al

Marrëveshje e bashkëpunimit institucional, datë 14 janar 2012