Nga Statuti i Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH)

Shoqata Sociologjike Shqiptare (SHSSH) është institucion i hapur për të gjithë ata individë që punojnë, krijojnë, japin mësim apo studiojnë për sociologji apo disiplina të afërta me të, pa dallime për shkak të bindjeve personale, përkatësive partiake, gjinore, fetare, etnike, pasurore etj. Vlerësimi për individët bëhet nga Komisioni i Anëtarësisë e Financave (Statuti, Neni 4.3).

Anëtarët me moshë mbi 65 vjeç konsiderohen anëtarë të përhershëm. Ata konsiderohen në pozita korrekte nga çasti i anëtarësimit, ose për anëtarët efektivë, nga koha kur ata mbushin moshën 65 vjeç (Statuti, Neni 4.3).

Anëtari i SHSSH vlerësohet se është në pozitë korrekte (good standing) nëse paguan kuotizacionin e anëtarësisë dhe voton sipas statutit. Kuotat e anëtarësisë përcaktohen nga Kryesia, me propozim të Komisionit të Anëtarësisë e Financave (Statuti, Neni 5.1).

Çdo anëtar në pozita korrekte ka të drejtë (Statuti, Neni 5.2):

  • Të marrë pjesë në veprimtaritë e shoqatës, të zgjedhë dhe të zgjidhet;
  • Të bëjë pjesë në 1-3 Seksione Tematike;
  • Të marrë pjesë në votimet referendare;
  • Të marrë pa pagesë variantin elektronik të periodikëve shkencorë;
  • Të marrë pjesë pa pagesë në konferencat apo aktivitetet e tjera shkencore - kombëtare apo ndërkombëtare të SHSSH, si dhe me tarifë sa më të reduktuar (nën 50 për qind) për ato që zhvillohen të përbashkëta me institucione të tjera.
  • Të përfaqësojë shoqatën në veprimtari kombëtare e ndërkombëtare, duke respektuar rregullat e delegimit dhe të informimit, të vendosura nga Kryesia.
  • Të aplikojë për projekte në emër të shoqatës dhe t’i drejtojë ato në përputhje me objektivat e tij dhe parimin e transparencës së veprimtarisë, sipas procedurave të vendosura nga Kryesia (Bordi Ekzekutiv).
  • Të monitorojë gjithë veprimtarinë organizative, shkencore dhe ekonomike të shoqatës, të informohet për gjithçka bëhet në kuadrin e organizatës.

Anëtarë kolektivë marrin pa pagesë periodikët shkencorë të SHSSH dhe kanë hapësira në sajtin zyrtar të saj (Statuti, Neni 5.3).