Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare:

"Arsimi dhe kultura në shoqërinë bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society]

[me pjesëmarrje fizike, online, ose hibrid]

Konferenca e 16-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Konferenca e Parë Vjetore mbi Lidershipin dhe Menaxhimin në Arsim" (CSL - AADF)

 

Institucionet organizatore:

     Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPERI

     Akademia e Shkencave e Shqipërisë

     Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit parauniversitar (CSL-AADF)

     Universiteti Kadri Zeka Gjilan, KOSOVË

     Kolegji Universitar AAB, KOSOVË

     Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Shqipëri

     Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, , KOSOVË 

     Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVË

     Universiteti i Europës Juglindore të Tetovës, MAQEDONI E VERIUT

     Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), KOSOVË

&

     International Sociological Association, ISA (RC04: Education & RC14: Culture)

     Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë

     (Konferenca e 16-të Vjetore Ndërkombëtare)

Vendi dhe koha: 

     Universiteti Fan S. Noli Korçë: 5-6 nëntor 2021

Afatet:

     Afati i dërgimit të abstrakteve: 15 shtator 2021: 24 GMT

     Afati i propozimeve për Sesione të Veçanta e të Përbashkëta (Joint and Special Sessions): 30 Korrik 2021; 24 GMT

 

Folës kryesorë të konfirmuar (Keynote speakers):

     Prof. Lea YPI - London School of Economics and Political Science, United Kingdom

     Prof. Yakov (Koby) GUTTERMAN - Kibbutzim Institute of Education Tel Aviv, ISRAEL

 

Kryetarë të Komisionit Shkencor:

     Prof. Dr. Skënder GJINUSHI - Kryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

     Prof. Dr. Dhimitri BELLO - Rektor i Universitetit Fan S. Noli Korçë

 

Koordinatorë të konferencës:

     Benita STAVRE dhe Irena NIKAJ - Universiteti Fan S. Noli Korçë

     Geron KAMBERI - Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit parauniversitar (CSL-AADF)

 

Kryetar i Komisionit Lokal të Konferencës:

     Eslenvera ZAKE - Administratore e Universitetit Fan S. Noli Korçë

 

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Arsimi dhe kultura në shoqërinë bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society] 

II. Temat e tjera sipas 15 Sesioneve Shkencore (CSL -TS14):

     ST01: Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

     ST02: Popullsia, emigracioni dhe diaspora

     ST03: Arsimi dhe sporti

     ST04: Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

     ST05: Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

     ST06: Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

     ST07: Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

     ST08: Puna, profesionet dhe organizimi

     ST09: Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

     ST10: Siguria,  shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

     ST11: Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

     ST11: Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

     ST13: Shkenca, teknologjia, dixhitalizimi dhe inovacioni

    ST14: Seksioni i Studentëve [Arsimi dhe kultura në punimet shkencore të studentëve]

 

Sesione të veçantë:

SS01: “Studime Ballkanike” - Sesion Special i Forumit Sociologjik Ballkanik (BSF)

     Nën drejtimin e Prof. Besim GOLLOPENI - President i Forumit Sociologjik Ballkanik (BSF)

SS02: "Universi i Gjergj Fishtës" - Sesion Special në 150 Vjetorin e Lindjes

     Nën drejtimin e Prof. Irena NIKAJ - Presidente e Shoqatës Sociologjike Shqiptare (ALBSA)

SS03: “Marrëdhënia Diasporë-Atdhe; rasti i Diasporës Akademike Shqiptare në Itali”

     Nën drejtimin e Prof. Maurizio BOIOCCHI, Universiteti Europian i Turizmit, Itali [La UET - Scuola Universitaria Europea per il Turismo; Milano, Roma & Palermo - Italia]

 

Tarifa e regjistrimit 

     (shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers)
     Unable to cover the costs of the conference, a participation fee will be applied by category of countries, based on World Bank rankings

Gjuha e konferencës:

     Abstraktet dhe Proceedings: vetëm në anglisht

     Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

     Botimi si artikull shkencor (më vete, për ata që janë të interesuar): shqip, ose anglisht

Publikime/dokumente të konferencës:

1. Proceedings me kod ISBN [që përfshin programin, organizatoret, seancat plenare, sesionet shkencore tematike, sesionet e veçantë (special sessions), abstraktet ose edhe punimet e plota, deri indeksi i pjesëmarrësve etj.)]

2. Certifikata “për pjesëmarrje dhe prezantim të punimit” (individuale)

3. Punimet e plota, pas vlerësimit paraprak shkencor, me kod ISBN (ose ISSN)

4. Botimi, si artikull, në revistën shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)], edhe me shënimin “Prezantuar në konferencën...”

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?

     Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim. Por, ata që dëshirojnë botimin e punimit të plotë, botimi bëhet pas shqyrtimit paraprak (VKM Nr. 112, datë 23.02.2018).  

Procedura:

     1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: CSL - ST14)

     2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni brenda afatit në Sekretarinë e Konferencës; E-mail: [email protected]

     3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected]; me telefon etj.)

     4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin

     5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

Si të dërgoni një abstrakt online?

     Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

     Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

     plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

Sekretaria e konferencës

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA)

E-mail: [email protected]      

E-mail: [email protected]

Presim me kënaqësi të takohemi në Korçë, në nentor 2021!