Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare:

"Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë” [The role of Technology in the Shaping of Society]

     Konferenca e 17-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

     Konferenca e Dytë Vjetore "Lidershipi dhe Menaxhimi në Arsim" (CSL - AADF)

Institucionet organizatore:

      Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

     Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL - AADF)

     Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

     Kolegji AAB, KOSOVË

     Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, SHQIPËRI

     Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVË

     Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPËRI

     Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVË

     Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë, KOSOVË

&

     International Sociological Association (ISA)

     Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë (Konferenca e 17-të Vjetore Ndërkombëtare)

     Partnerë të tjerë ndërkombëtarë: Për t’u vendosur para datës 30 Prill 2022

Vendi dhe koha: 

     Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË: 11-12 nëntor 2022

Afatet:

    Afati i dërgimit të abstrakteve: 11 shtator 2022, 24 GMT

    Afati për sesione të përbashkëta dhe speciale: 30 korrik 2022, 24 GMT

Folës kryesorë të konferencës (Keynote speakers): Për t’u konfirmuar para datës 30 Prill 2022

Kryetar i Komisionit Shkencor:

     Prof. Dr. Bajram KOSUMI, Rektor - Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Koordinator i institucioneve partnere:

     Leke SOKOLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS) & UAMD

Koordinatorë të konferencës:

     Xhevdet THAQI, Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

     Geron KAMBERI, Shkolla e Drejtorëve të Arsimit Parauniversitar, CSL-AADF

Kryetar i Komisionit Lokal të Konferencës:

     Bajram FEJZULLAHU, Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë" [The role of Technology in the Shaping of Society]

II. Temat e tjera: Sipas 15 Sesioneve Shkencore (CSL -TS14):

     CSL: Konferenca vjetore e Shkollës së Drejtorëve të IAPU (CSL-AADF)     

     ST01: Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

     ST02: Popullsia, emigracioni dhe diaspora

     ST03: Arsimi dhe sporti

     ST04: Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

     ST05: Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

     ST06: Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

     ST07: Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

     ST08: Puna, profesionet, organizimi, çështjet urbane e rurale

     ST09: Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

     ST10: Siguria,  shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

     ST11: Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

     ST11: Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

     ST13: Shkenca, teknologjia, dixhitalizimi dhe inovacioni

    ST14: Seksioni i Studentëve [Teknologjia dhe shoqëria në punimet shkencore të studentëve]

Sesione të përbashkëta e të veçantë:

     “Fanolizmi – Sesion i veçantë referuar mendimit të Fan S. Nolit” [në 140 Vjetorin e lindjes (1882-2022)]

Të tjera sesione speciale dhe të përbashkëta:

     Për t’u vendosur para datës 30 korrik 2022

Tarifa e regjistrimit 

     (shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers)
     Unable to cover the costs of the conference, a participation fee will be applied by category of countries, based on World Bank rankings, October 2021

Gjuha e konferencës:

     Abstraktet dhe Proceedings: vetëm në anglisht

     Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

     Botimi si artikull shkencor (më vete, për ata që janë të interesuar): shqip, ose anglisht

Publikime/dokumente të konferencës:

1. Proceedings me kod ISBN [që përfshin programin, organizatoret, seancat plenare, sesionet shkencore tematike, sesionet e veçantë/special sessions, abstraktet ose edhe punimet e plota, deri indeksi i pjesëmarrësve etj.)]

2. Certifikata individuale “për pjesëmarrje dhe prezantim të punimit”

3. Certifikata “për prezantimin më të mirë”, bazuar në votat e jurisë së studentëve, për çdo sesion të konferencës

4. Punimet e plota, pas vlerësimit paraprak shkencor, me kod ISBN (ose ISSN)

5. Botimi, si artikull, në revistën shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)], edhe me shënimin “Prezantuar në konferencën...”

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?

     Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim. Por, ata që dëshirojnë botimin e punimit të plotë, botimi bëhet pas shqyrtimit paraprak (VKM Nr. 112, datë 23.02.2018).  

Procedura:

     1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: CSL - ST14)

     2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni brenda afatit në Sekretarinë e Konferencës;

     E-mail: [email protected]   

     3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected]; me telefon etj.)

     4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin

     5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

Si të dërgoni një abstrakt online?

     Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

     Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

     plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

Sekretaria e konferencës

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA)

E-mail: [email protected] & [email protected]

Presim me kënaqësi të takohemi në Gjilan-Kosovë, në nëntor 2022!