Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare:

[Me prani fizike dhe/ose Online]

"Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore” [Social Capital and Public Sphere in Contemporary Society]

Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Konferenca e 3-të Vjetore "Lidershipi dhe Menaxhimi në Arsim" (CSL - AADF)

Institucionet organizatore:

Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL - AADF)

Kolegji AAB, KOSOVË

Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, SHQIPËRI

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVË

Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPËRI

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVË

Agjensia Trajnuese LTC & Boti's Polis, SHQIPËRI: Konferenca e 2-të vjetore

Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), KOSOVË

Instituti i Sociologjisë, Kërkimeve Demografike dhe Inovacionit (ISDI), KOSOVË

&

International Sociological Association (ISA)

Forumi Sociologjik i Ballkanit - Konferca e 5-të Ndërkombëtare e BSF

Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë: Konferenca e 18-të Vjetore Ndërkombëtare

Partnerë të tjerë ndërkombëtarë: Për t’u vendosur para datës 31 janar 2023

Vendi dhe koha: 

Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI: 10-11 nëntor 2023

Afati i dërgimit të abstrakteve: 10 SHTATOR 2023, 24 GMT

Folës kryesorë të konferencës (Keynote speakers): Sipas Sesioneve Tematike të Konferencës

Kryetar i Komisionit Shkencor:

Prof. Dr. Roland ZIZI, Rektor - Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Koordinator i institucioneve partnere:

Leke SOKOLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS) & UAMD

Koordinatorë të konferencës:

Geron KAMBERI, Shkolla e Drejtorëve të Arsimit Parauniversitar, CSL-AADF

Enkelejd MËHILLI, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Kryetar i Komisionit Lokal të Konferencës:

Saimir XHELAJ, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Kapitali Social dhe Sfera Publike në Shoqerine Bashkëkohore" [Social Capital and Publik Sphere in Contemporary Society]

II. Temat e tjera: Sipas 15 Sesioneve Shkencore (CSL -TS14):

CSL: Konferenca vjetore e Shkollës së Drejtorëve (CSL-AADF)     

ST01: Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

ST02: Popullsia, emigracioni dhe diaspora

ST03: Arsimi dhe sporti

ST04: Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

ST05: Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

ST06: Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

ST07: Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

ST08: Puna, profesionet, organizimi, çështjet urbane e rurale

ST09: Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

ST10: Siguria,  shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

ST11: Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

ST11: Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

ST13: Shkenca, teknologjia, dixhitalizimi dhe inovacioni

ST14: Seksioni i Studentëve [Teknologjia dhe shoqëria në punimet shkencore të studentëve]

Sesione të përbashkëta e të veçantë:

Sesion i veçantë i Diasporës Akademike Shqiptare - ITALI

Koordinatorë:

Viola SHAHINI - Universiteti i Milanos, Itali

Agri SOKOLI – Shkolla Ndërkombëtare St. Louis – Milano, Itali

E-mail: [email protected]; [email protected]

 

"Edukimi në Fëmijërinë e Hershme" (konferenca e 2-të vjetore)

Koordinator:

Sesion i veçantë i Agjensisë Trahnuese LTC % Boti's Polis

Dr. Ermioni CEKANI (PhD)

Email: [email protected]

 

TTë tjera, për t’u konfirmuar para datës 30 korrik 2023

 

Tarifa e regjistrimit 

Shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers
 

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe Proceedings: vetëm në anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

Botimi i plotë (për ata që janë të interesuar):

a) në Proceedings me kod ISBN - anglisht

b) si artikull shkencor në Revistën Shkencore Ndërkombëtare Studime Sociale me kod ISSN - shqip ose anglisht

Publikime/dokumente të konferencës:

1. Proceedings me kod ISBN [që përfshin programin, organizatoret, seancat plenare, sesionet shkencore tematike, sesionet e veçantë/special sessions, abstraktet ose edhe punimet e plota, deri indeksi i pjesëmarrësve etj.)]

2. Punimet e plota (jo detyruese): 

a) në Proceedings me kod ISBN 

b) si artikull shkencor në Revistën Shkencore Ndërkombëtare Studime Sociale me kod ISSN 

Shënim: Regjistrimi për pjesëmarrje në konferencë bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Por, ata që dëshirojnë botimin e punimit të plotë, botimi bëhet në përputhje me kerkesat e VKM Nr. 112, datë 23.02.2018.  

3. Certifikata individuale “për pjesëmarrje dhe prezantim të punimit”

 

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: CSL - ST14)

2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni brenda afatit në Sekretarinë e Konferencës;

E-mail: [email protected][email protected]   

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail; me telefon etj.)

4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin

5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

Plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

Sekretaria e konferencës

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA)

E-mail: [email protected] & [email protected]

 

Presim me kënaqësi të takohemi në Vlorë-Shqipëri, në nëntor 2023!