Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

"Institucionet sociale në jetën bashkëkohore"

[Bashkëveprimi ndërmjet arsimit, familjes, besimit fetar, politikës dhe ekonomisë]

 

Organizatorë:

Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Shqipëri

Shoqata Sociologjike Shqiptare, ALBSA - Instituti Shqiptar i Sociologjisë, AIS

(Konferenca e 14-të Ndërkombëtare Vjetore)

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosove

Qendra e Studimeve “Confronti”, Rome Itali

&

Shoqata Ndërkombëtare e Sociologjisë (ISA)

 

Vendi dhe koha:

 

University Aleksander Moisiu of Durres, Albania

15-16 November 2019

 

Afati i aplikimeve:

Afati i dërgimit të abstrakteve: 10 tetor 2019; 24.00 GMT

Afati i aplikimit për Sesione të Veçanta: 30 gusht 2019; 24.00 GMT

 

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Institucionet sociale në jetën bashkëkohore"

II. “Institucionet sociale, në raport me:

     ST01. Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti

     ST02. Popullsia dhe migrimi

     ST03. Arsimi dhe sporti

     ST04. Studime politike dhe çështje ligjore

     ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

     ST06. Martesa, familja dhe komuniteti

     ST07. Integrimi dhe globalizimi

     ST08. Studime mbi fëmijërinë, rininë dhe çështjet gjinore

     ST09. Puna, profesionet dhe organizimi

     ST10. Studime teorike, rajonale, krahasuese dhe historike

     ST11. Devijimi, kriminologjia, shëndeti publik dhe siguria

     ST12. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

     ST13. Mjedisi, ekonomia dhe zhvillimi

     ST14. Shkenca, teknologjia dhe inovacioni

     ST15. Seksioni i Studentëve: “Institucionet sociale në këndvështrimin e studentëve”

 

Programi i Konferencës përfshin:

Ceremonia e hapjes dhe Seanca Plenare

Sesione të veçanta e të përbashkëta

Sesionet shkencore të konferencës

Aktivitete shoqëruese

 

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe libri i konferencës (Proceedings): vetëm në anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

Botimi i punimit të plotë, si artikull shkencor me standardet akademike të botimit (për ata që janë të interesuar): shqip, ose anglisht

 

Tarifa e regjistrimit:

Në pamundësi për të mbuluar shpenzimet e konferencës me sponsorizime, do të aplikohet një tarifë pjesëmarrjeje,

me nje diferencim te vogel sipas kategorisë së shteteve.

Tarifa e pjesëmarrjes:

Kategoria e shteteve

Tarifa e pjesëmarrjes

 

A: Me të ardhura të larta (A Countries)

60 Euro

 

B: Të mesme (B Countries)

50 Euro

 

C: Të ardhura të ulëta

30 Euro

 

Kontribuesit e përhershëm dhe ata institucionalë

Pa tarifë pjesëmarrjeje (me afat për dërgimin e abstrakteve: 15 korrik 2019, 24.00)

 

Categories of the Countries: The World Bank, www.worldbank.org; Or:  http://www.isa-sociology.org/en/membership/table-of-economies-by-category/

 

Publikime:

1. Proceedings (Programi, libri i abstrakteve, organizatoret, seanca plenare, sesionet tematike, indeksi i pjesëmarrësve etj.);

2. Numra të veçantë të revistës shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)]

 

Si mund të regjistroheni dhe të prezantoni një punim?
Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim.

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: ST01 - ST15);
2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni në Sekretarinë e Konferencës; E-mail: [email protected]

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected]; me telefon, mediat sociale etj.);
4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin;
5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

 

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në:

https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik), plotësoni të dhënat (Fill out the Paper Proposal Form/Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Paper Proposal Form/Abstract Submission Form)

 

Sekretaria e konferencës

Enkelejda CENAJ, Departmenti i Sociologjisë, FE-UAMD

Matilda LIKAJ, Departmenti i Sociologjisë, FE-UAMD

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS)

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected];

Presim me kënaqësi të takohemi në Durrës, në nëntor 2019!