Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare:

"Arsimi dhe kultura në shoqërinë bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society]

                                         [me pjesëmarrje fizike, online, ose hibrid]

     Konferenca e 16-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

     Konferenca e Parë Vjetore mbi Lidershipin dhe Menaxhimin në Arsim" (CSL - AADF)

 

Institucionet organizatore:

     Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPERI

     Akademia e Shkencave e Shqipërisë

     Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit parauniversitar (CSL-AADF)

     Universiteti Kadri Zeka Gjilan, Kosovë

     Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Shqipëri

     Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, Kosovë

     Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë

     Universiteti i Europës Juglindore të Tetovës, Maqedoni e Veriut

     Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), Kosovë

&

     International Sociological Association, ISA (RC04: Education & RC14: Culture)

     Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë

     (Konferenca e 16-të Vjetore Ndërkombëtare)

     Partnerë të tjerë ndërkombëtarë (për t’u konfirmuar para datës 31 maj 2021).

Vendi dhe koha: 

     Universiteti Fan S. Noli Korçë: 5-6 nëntor 2021

Afatet:

     Afati i dërgimit të abstrakteve: 6 shtator 2021: 24 GMT

     Afati i propozimeve për Sesione të Veçanta e të Përbashkëta (Joint and Special Sessions): 30 Korrik 2021: 24 GMT

 

Folës kryesorë të konfirmuar (Keynote speakers):

     Prof. Lea YPI - London School of Economics and Political Science, United Kingdom

     Prof. Yakov (Koby) GUTTERMAN - Kibbutzim Institute of Education Tel Aviv, ISRAEL

 

Kryetarë të Komisionit Shkencor:

     Prof. Dr. Skënder GJINUSHI - Kryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

     Prof. Dr. Dhimitri BELLO - Rektor i Universitetit Fan S. Noli Korçë

 

Koordinatorë të konferencës:

     Benita STAVRE dhe Irena NIKAJ - Universiteti Fan S. Noli Korçë

     Geron KAMBERI - Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit parauniversitar (CSL-AADF)

 

Kryetar i Komisionit Lokal të Konferencës:

     Eslenvera ZAKE - Administratore e Universitetit Fan S. Noli Korçë

 

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Arsimi dhe kultura në shoqërinë bashkëkohore” [Education and Culture in Contemporary Society] 

II. Temat e tjera sipas 15 Sesioneve Shkencore (CSL -TS14):

     ST01: Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

     ST02: Popullsia, emigracioni dhe diaspora

     ST03: Arsimi dhe sporti

     ST04: Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

     ST05: Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

     ST06: Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

     ST07: Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

     ST08: Puna, profesionet dhe organizimi

     ST09: Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

     ST10: Siguria,  shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

     ST11: Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

     ST11: Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

     ST13: Shkenca, teknologjia, dixhitalizimi dhe inovacioni

    ST14: Seksioni i Studentëve [Arsimi dhe kultura në punimet shkencore të studentëve]

Tarifa e regjistrimit 

     (shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers)
     Unable to cover the costs of the conference, a participation fee will be applied by category of countries, based on World Bank rankings

Gjuha e konferencës:

     Abstraktet dhe libri i konferencës (Proceedings): vetëm në anglisht

     Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

     Botimi si artikull shkencor (më vete, për ata që janë të interesuar): shqip, ose anglisht

Publikime/dokumente të konferencës:

     1. Libri i konferencës/Proceedings (Programi, libri i abstrakteve, organizatoret, seanca plenare, sesionet tematike, indeksi i pjesëmarrësve etj.);

     2. Botimi i punimit të plotë, si artikull shkencor në revistën shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)], për të gjithë pjesëmarrësit e interesuar

     3. Certifikata individuale "për pjesëmarrjen dhe prezantimin e punimit", VETEM për individët (autorë, bashkëautorë) që do të prezantojnë punimin, online ose me prani fizike.

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?

     Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim

Procedura:

     1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: CSL - ST14)

     2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni brenda afatit në Sekretarinë e Konferencës; E-mail: [email protected]

     3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected]; me telefon etj.)

     4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin

     5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

Si të dërgoni një abstrakt online?

     Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

     Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

     plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

Sekretaria e konferencës

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA)

E-mail: [email protected]   

E-mail: [email protected];

 

                                                                                        Presim me kënaqësi të takohemi në Korçë, në nentor 2021!