Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

“Studimet krahasuese në shoqërinë moderne; Balkani në kontekst Europian dhe global”

[Fizikisht ose virtualisht]

(Shtyrë nga Nëntori 2020 në Mars 2021 për shkak të pandemisë së Covid-19)

 

Organizatorë:

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVE

Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Shqipëri

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVE

Universiteti Fan S. Noli Korçe, Shqipëri

Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), KOSOVE

Instituti i Studimeve Politike e Sociale (IPSS)

International Sociological Association (ISA)

Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë

(Konferenca e 15-të Ndërkombëtare Vjetore)

dhe partnerë të tjerë (për t’u vendosur)

 

Vendi dhe koha:

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVE

19-20 mars 2021

(shënim: ishte parashikuar për t'u zhvilluar më 5-6 nëntor 2020;

shtyrë për shkak të pandemisë Covid-19)

 

Afati i ri i dërgimit të aplikimeve/abstrakteve:

19 janar 2021; 24.00

 

Kryetarë të Komisionit Shkencor:

Prof. As. Dr. Ismet TEMAJ

Rektor, Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti

Prof. Dr. Kseanela SOTIROFSKI

Rektor, Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës

 

Koordinatorë të konferencës:

Rifat MORINA, Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti

Agri SOKOLI, Int. Institute of Political and Social Studies, IPSS

 

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: “Studimet krahasuese në shoqërinë moderne; Balkani në kontekst Europian dhe global"

II. “Studime krahasuese në:

     ST01. Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti

     ST02. Popullsia dhe migrimi

     ST03. Arsimi dhe sporti

     ST04. Studime politike dhe çështje ligjore

     ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

     ST06. Martesa, familja dhe komuniteti

     ST07. Integrimi dhe globalizimi

     ST08. Studime mbi fëmijërinë, rininë dhe çështjet gjinore

     ST09. Puna, profesionet dhe organizimi

     ST10. Studime teorike, rajonale, krahasuese dhe historike

     ST11. Devijimi, kriminologjia, shëndeti publik dhe siguria

     ST12. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

     ST13. Mjedisi, ekonomia, turizmi dhe zhvillimi

     ST14. Shkenca, teknologjia dhe inovacioni

     ST15. Seksioni i Studentëve

     [Studimet krahasuese në punimet shkencore të studentëve]

III. Konferenca e IV Ndërkombëtare e Forumit Sociologjik të Ballkanit (BSF): 

“Ballkani - një qasje krahasuese dhe integruese”

 

Rrethana të veçanta të pandemisë COVID-19

Duke marrë parasysh rrethanat e veçanta të pandemisë COVID-19, konferenca do të zhvillohet me pjesëmarrje dhe praninë fizike të prezantuesve (Universiteti i Prizrenit) si dhe online (në internet), pra përmes tre mënyrave të ndryshme të pjesëmarrjes:

1. Prezantime të drejtpërdrejta, ME praninë fizike të prezantuesit;

2. Prezantime të drejtpërdrejta, PA praninë fizike të prezantuesit (Online), platforma Zoom

3. Komunikimi jo i njëkohshëm, prezantime në internet, me video në YouTube (përmes sekretarisë së konferencës)

 

Tarifa e regjistrimit 

(shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers)
Unable to cover the costs of the conference, a participation fee will be applied by category of countries, based on World Bank rankings

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe libri i konferencës (Proceedings): vetëm në anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

Botimi si artikull shkencor (më vete, për ata që janë të interesuar): shqip, ose anglisht

 

Publikime:

1. Proceedings (Programi, libri i abstrakteve, organizatoret, seanca plenare, sesionet tematike, indeksi i pjesëmarrësve etj.);

2. Numra të veçantë të revistës shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)]

 

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?
Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim.

 

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: ST01 - ST15);
2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni në Sekretarinë e Konferencës, para datës 19 janar 2020; E-mail: [email protected]

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit.

Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected]; me telefon, mediat sociale etj.);
4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin;
5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

 

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në:

https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

 

Sekretaria e konferencës

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS)

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected];

 

Presim me kënaqësi të takohemi në Prizren, në Mars 2021!