Thirrje për pjesëmarrje

 

Thirrje për pjesëmarrje
Konferenca Ndërkombëtare Ndërdisiplinore:

"Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global"

 

Në:

Vitin mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut (1468-2018)

Vitin e 140 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit (1878-2018)

Vitin e 110 vjetorit të Kongresit të Alfabetit të Gjuhës Shqipe (Manastir, 1908-2018)

 

Organizatorë:

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë

Universiteti Aleksander Moisiu Durrës, Shqipëri

me:

International Sociological Association (ISA)

Instituti Shqiptar i Sociologjisë, AIS & Shoqata Sociologjike Shqiptare, ALBSA (Konferenca e 13-të Ndërkombëtare Vjetore)

 

Kordinator i konferencës:

Prof. Ass. Dr. Besim GOLLOPENI

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë; President i Shoqatës Sociologjike Shqiptare

E-mail: besim.gollopeni@gmail.com;

 

Vendi dhe koha:

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Kosovë: 16-17 nëntor 2017

 

Afati i aplikimit:

Afati i dërgimit të abstrakteve: 20 shtator 2018; 24.00 GMT

Afati i aplikimit për Sesione të Veçanta: 31 gusht 2018; 24.00 GMT

 

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global”

II. “Vazhdimësia dhe ndryshimi...”, në:

T01. Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti

ST02.Popullsia dhe migrimi

ST03. Arsimi dhe sporti

ST04. Studime politike dhe çështje ligjore

ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

ST06. Martesa, familja dhe komuniteti

ST07. Integrimi dhe globalizimi

ST08. Studime mbi fëmijërinë, rininë dhe çështjet gjinore

ST09. Puna, profesionet dhe organizimi

ST10. Studime teorike, rajonale, krahasuese dhe historike

ST11. Devijimi, kriminologjia, shëndeti publik dhe siguria

ST12. Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

ST13. Mjedisi, ekonomia dhe zhvillimi

ST14. Shkenca, teknologjia dhe inovacioni

ST15. Seksioni i Studentëve: “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global” në këndvështrimin e studentëve

 

Programi i konferencës përfshin:

Ceremonia e hapjes dhe Seanca Plenare: UMIB, 16 nëntor 2018

Sesione të veçanta e të përbashkëta: UMIB, 16 nëntor 2018

Sesionet paralele tematike, 16 – 17 nëntor 2018

 

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe libri i konferencës: vetëm anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

 

Tarifa e regjistrimit:

Në pamundësi për të mbuluar shpenzimet e konferencës me sponsorizime, do të aplikohet një tarifë pjesëmarrjeje, e diferencuar sipas kategorisë së shteteve, sipas praktikave të konferencave të shoqatave ndërkombëtare, bazuar në renditjen e Bankës Botërore (vende të Kategorisë A, B, C; www.worldbank.org).

 

Programi i detajuar i konferencës:

16 tetor 2018

 

Publikime:

1. Proceedings (Programi e libri i abstrakteve, organizatoret, seanca plenare, sesionet tematike, Indeksi i pjesëmarrësve etj.);

2. Numra të veçantë të revistës shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)]

(para, apo pas konferencës; E-mail: studime.sociale@gmail.com)

 

Regjistrimi dhe prezantimi:
Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim.

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin (Seksionet Tematike: ST01 - ST15) në të cilën dëshironi të merrni pjesë;
2. Plotësoni Formularin e Propozimit (në fund të këtij dokumenti) vetëm në anglisht dhe dërgojeni në Sekretarinë e Konferencës;

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit; nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës;
4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin;
5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

 

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në:

https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematikj), plotësoni të dhënat (Fill out the Paper Proposal Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Paper Proposal Form)

Sekretaria e konferencës:

Elda KUTROLLI

Enkelejda CENAJ

Matilda LIKAJ

E-mail: mitrovicakonf18@gmail.com

 

Presim me kënaqësi të takohemi në Mirtovicë - Kosovë, në nëntor 2018 !