Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare:

[Me prani fizike dhe/ose Online]

"Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë” [The role of Technology in the Shaping of Society]

Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Konferenca e Tretë Vjetore "Lidershipi dhe Menaxhimi në Arsim" (CSL - AADF)

Institucionet organizatore:

Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL - AADF)

Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Kolegji AAB, KOSOVË

Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, SHQIPËRI

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVË

Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPËRI

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVË

Agjensia Trajnuese LTC & Boti's Polis, SHQIPËRI

Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), KOSOVË

Instituti i Sociologjisë, Kërkimeve Demografike dhe Inovacionit (ISDI), KOSOVË

Diaspora Akademike Shqiptare ITALI &St. Louis International School, Milao, ITALI

&

International Sociological Association (ISA)

Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë (Konferenca e 17-të Vjetore Ndërkombëtare)

Partnerë të tjerë ndërkombëtarë: Për t’u vendosur para datës 30 Prill 2022

Vendi dhe koha: 

Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË: 11-12 nëntor 2022

Afati i dërgimit të abstrakteve (shtyrë): 09 Tetor 2022, 24 GMT

Folës kryesorë të konferencës (Keynote speakers): Sipas Sesioneve Tematike të Konferencës

Kryetar i Komisionit Shkencor:

Prof. Dr. Bajram KOSUMI, Rektor - Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Koordinator i institucioneve partnere:

Leke SOKOLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS) & UAMD

Koordinatorë të konferencës:

Xhevdet THAQI, Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Geron KAMBERI, Shkolla e Drejtorëve të Arsimit Parauniversitar, CSL-AADF

Kryetar i Komisionit Lokal të Konferencës:

Bajram FEJZULLAHU, Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Roli i teknologjisë në modelimin e shoqërisë" [The role of Technology in the Shaping of Society]

II. Temat e tjera: Sipas 15 Sesioneve Shkencore (CSL -TS14):

CSL: Konferenca vjetore e Shkollës së Drejtorëve të IAPU (CSL-AADF)     

ST01: Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

ST02: Popullsia, emigracioni dhe diaspora

ST03: Arsimi dhe sporti

ST04: Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

ST05: Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

ST06: Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

ST07: Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

ST08: Puna, profesionet, organizimi, çështjet urbane e rurale

ST09: Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

ST10: Siguria,  shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

ST11: Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

ST11: Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

ST13: Shkenca, teknologjia, dixhitalizimi dhe inovacioni

ST14: Seksioni i Studentëve [Teknologjia dhe shoqëria në punimet shkencore të studentëve]

Sesione të përbashkëta e të veçantë:

Sesion i veçantë i Universitetit Kadri Zeka Gjilan - KOSOVE

Nën drejtimin e Prof. Dr. Bujar KOSUMI, Rektor

Kryetar i Komisionit Shkencor të konferencës

E-mail: [email protected]

 

"Edukimi në Fëmijërinë e Hershme"

Konferenca e 1-rë e Agjencisë Trajnuese LTC & Boti's Polis

Koordinatore: Ermioni CEKANI (PhD)

Email: [email protected]

Sesion i veçantë i Diasporës Akademike Shqiptare, Itali

Koordinatorë:

Viola SHAHINI - Universiteti i Milanos, Itali

Agri SOKOLI – Shkolla Ndërkombëtare St. Louis – Milano, Itali

E-mail: [email protected]; [email protected]

“Fanolizma – Sesion i veçantë dedikuar mendimit të Fan Nolit”

Në 140 vjetorin e lindjes (1882-2022)

Koordinator: Prof. Dr. Irena NIKAJ

Universiteti Fan Noli, Korcë

E-mail: [email protected]

 

“Teknologjia në arsim”

Nën drejtimin e Prof. Asoc. Dr. Merita XHUMARI, FSHS - Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

E-mail: [email protected] 

 

Tarifa e regjistrimit 

(shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers)
Unable to cover the costs of the conference, a participation fee will be applied by category of countries, based on World Bank rankings, October 2021

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe Proceedings: vetëm në anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

Botimi si artikull shkencor (më vete, për ata që janë të interesuar): shqip, ose anglisht

Publikime/dokumente të konferencës:

1. Proceedings me kod ISBN [që përfshin programin, organizatoret, seancat plenare, sesionet shkencore tematike, sesionet e veçantë/special sessions, abstraktet ose edhe punimet e plota, deri indeksi i pjesëmarrësve etj.)]

2. Certifikata individuale “për pjesëmarrje dhe prezantim të punimit”

3. Certifikata “për prezantimin më të mirë”, bazuar në votat e jurisë së studentëve, për çdo sesion të konferencës

4. Punimet e plota, pas vlerësimit paraprak shkencor, me kod ISBN (ose ISSN)

5. Botimi, si artikull, në revistën shkencore ndërkombëtare “Studime sociale”/“Social Studies” [ISSN 2309-3455 (print); ISSN 2309-3471 (Online)], edhe me shënimin “Prezantuar në konferencën...”

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?

Regjistrimi bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Punimi i plotë nuk është kusht për regjistrim. Por, ata që dëshirojnë botimin e punimit të plotë, botimi bëhet pas shqyrtimit paraprak (VKM Nr. 112, datë 23.02.2018).  

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: CSL - ST14)

2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni brenda afatit në Sekretarinë e Konferencës;

E-mail: [email protected]   

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail: [email protected]; me telefon etj.)

4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin

5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

Plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

Sekretaria e konferencës

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA)

E-mail: [email protected] & [email protected]

 

Presim me kënaqësi të takohemi në Gjilan-Kosovë, në nëntor 2022!