Thirrje për pjesëmarrje

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare:

[Me prani fizike dhe/ose Online]

"Kapitali Social dhe sfera publike në shoqërinë bashkëkohore” [Social Capital and Public Sphere in Contemporary Society]

Konferenca e 18-të vjetore e AIS-ALBSA dhe partnerëve të tjerë ndërkombëtarë

Konferenca e 3-të Vjetore "Lidershipi dhe Menaxhimi në Arsim" (CSL - AADF)

Qëllimi i kësaj konference ndërkombëtare dhe ndërdisiplinore është të bashkojë studiues, profesorë, studentë dhe të interesuar të tjerë nga Ballkani, Evropa dhe pjesë të tjera të botës për të prezantuar punimet e tyre, për të shkëmbyer ide rreth kapitalit social, sferës publike e marrëdhënies midis tyre në bashkëkohore, apo çështjeve të tjera në përputhje me fushat e tyre të kërkimit, si dhe për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet studiuesve dhe partnerëve rajonalë dhe ndërkombëtarë. Kjo konferencë alternohet çdo vit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Pas konferencës së Gjilanit (Kosova, 2022), Korçës (Shqipëri, 2021), Prizrenit (Kosovës, 2020), Durrësit (Shqipërisë, 2019), Mitrovicës (Kosovës, 2018), Tiranës (Shqipërisë, 2017), Tetovës-Shkupit ( Maqedonia e Veriut, 2016), Prishtinë (Kosovë, 2015) etj., këtë vit konferenca do të mbahet në Universitetin Ismail Qemali të Vlorës – Shqipëri. Konferenca do të organizohet në 15 sesione të përhershme tematike e në disa sesione të veçanta (Special Sessions), kryesisht me prani fizike por për raste të veçanta edhe me prezantime online.

 

Institucionet organizatore:

Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar (CSL - AADF)

Kolegji AAB, KOSOVË

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, SHQIPËRI

Federata e Paqes Universale/ Universal Peace Federation, UPF

Shoqata Kombëtare Sociologjike, ITALI

Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka, KOSOVË

Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, SHQIPËRI

Universiteti i Prizrenit Ukshin Hoti, KOSOVË

Universiteti Fan S. Noli i Korçës, SHQIPËRI

Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, KOSOVË

Agjensia Trajnuese LTC & Boti's Polis, SHQIPËRI: Konferenca e 2-të vjetore

Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë (INSI), KOSOVË

Diaspora Akademike Shqiptare, ITALI

Instituti i Sociologjisë, Kërkimeve Demografike dhe Inovacionit (ISDI), KOSOVË

           International Sociological Association (ISA)

Forumi Sociologjik i Ballkanit - Konferca e 5-të Ndërkombëtare e BSF

Shoqata Sociologjike Shqiptare - Instituti Shqiptar i Sociologjisë: Konferenca e 18-të Vjetore Ndërkombëtare

 

Vendi dhe koha: 

Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI: 10-11 nëntor 2023

Afati i dërgimit të abstrakteve: 30 SHTATOR 2023, 24 GMT

Folës kryesorë të konferencës (Keynote speakers): Sipas Sesioneve Tematike të Konferencës

Kryetar i Komisionit Shkencor:

Prof. Dr. Roland ZIZI, Rektor - Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Koordinator i institucioneve partnere:

Leke SOKOLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë (AIS) & UAMD

Koordinatorë të konferencës:

Jola KEPI, Shkolla e Drejtorëve të Arsimit Parauniversitar, CSL-AADF

Enkelejd MËHILLI, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Kryetar i Komisionit Lokal të Konferencës:

Saimir XHELAJ, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

Tema e konferencës:

I. Tema kuadër: "Kapitali Social dhe Sfera Publike në Shoqerine Bashkëkohore" [Social Capital and Publik Sphere in Contemporary Society]

II. Temat e tjera: Sipas 15 Sesioneve Shkencore (CSL -TS14):

CSL: Konferenca vjetore e Shkollës së Drejtorëve (CSL-AADF)     

ST01: Kultura, arti, sfera publike dhe komunikimi

ST02: Popullsia, emigracioni dhe diaspora

ST03: Arsimi dhe sporti

ST04: Politika, demokracia, integrimi dhe çështjet ligjore

ST05: Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale

ST06: Martesa, familja, mirëqenia, politikat sociale dhe komuniteti

ST07: Fëmijëria, rinia, koha e lirë, moshat dhe çështjet gjinore

ST08: Puna, profesionet, organizimi, çështjet urbane e rurale

ST09: Studime krahasuese, historike rajonale, globale dhe perspektive

ST10: Siguria, mjekësia, shëndeti publik, devijimi dhe kontrolli social

ST11: Marrëdhëniet etnike, nacionalizmi, të drejtat e njeriut

ST11: Ekonomia, mjedisi, turizmi dhe zhvillimi

ST13: Shkenca, teknologjia, dixhitalizimi dhe inovacioni

BSF: Konferenca e 5 Ndërkombëtare e Forumit Sociologjik të Ballkanit (BSF)

 

Sesione të përbashkëta e të veçantë:

Sesion i veçantë i Diasporës Akademike Shqiptare - ITALI

Koordinatore & Drejtuese:

Romina GURASHI (PhD) - Universiteti La Sapienza - Romë, Itali

E-mail: romina.gurashi@uniroma1.it

 

"Edukimi në Fëmijërinë e Hershme" (konferenca e 2-të vjetore)

Koordinatore & Drejtuese:

Sesion i veçantë i Agjensisë Trahnuese LTC % Boti's Polis

Dr. Ermioni CEKANI (PhD)

Email: ermionicekani@gmail.com

 

Të tjera, për t’u konfirmuar para datës 30 korrik 2023

 

Tarifa e regjistrimit 

Shih: Registration fee, në Call for papers/ne kete website; https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers
 

Gjuha e konferencës:

Abstraktet dhe Proceedings: vetëm në anglisht

Prezantimet në konferencë: shqip ose anglisht

Botimi i plotë (për ata që janë të interesuar):

a) në Proceedings me kod ISBN - anglisht

b) si artikull shkencor në Revistën Shkencore Ndërkombëtare Studime Sociale me kod ISSN - shqip ose anglisht

Publikime/dokumente të konferencës:

1. Proceedings me kod ISBN [që përfshin programin, organizatoret, seancat plenare, sesionet shkencore tematike, sesionet e veçantë/special sessions, abstraktet ose edhe punimet e plota, deri indeksi i pjesëmarrësve etj.)]

2. Punimet e plota (jo detyruese): 

a) në Proceedings me kod ISBN 

b) si artikull shkencor në Revistën Shkencore Ndërkombëtare Studime Sociale me kod ISSN 

Shënim: Regjistrimi për pjesëmarrje në konferencë bëhet vetëm përmes shqyrtimit të abstraktit. Por, ata që dëshirojnë botimin e punimit të plotë, botimi bëhet në përputhje me kerkesat e VKM Nr. 112, datë 23.02.2018.  

3. Certifikata individuale “për pjesëmarrje dhe prezantim të punimit”

 

Si mund të regjistrohemi dhe të prezantojmë një punim?

Procedura:

1. Zgjidhni Sesionin Shkencor në të cilën dëshironi të merrni pjesë (nga Seksionet Tematike: CSL - ST14)

2. Plotësoni Formularin e Aplikimit (Abstract Submission Form; në fund të këtij dokumenti) dhe dërgojeni brenda afatit në Sekretarinë e Konferencës;

E-mail: vlora.conf.2023@gmail.comconference@sociology.al   

3. Prisni për konfirmimin e marrjes së abstraktit. Nëse konfirmimi nuk bëhet brenda 10 ditëve, duhet të kontaktoni me sekretarinë e konferencës (me e-mail; me telefon etj.)

4. Prisni letrën e pranimit, pas shqyrtimit të abstraktit, bashkë me sqarimin për të vijuar me rregjistrimin

5. Merrni konfirmimin e regjistrimit.

Si të dërgoni një abstrakt online?

Shkoni te varianti anglisht i thirrjes (Call for Papers), duke klikuar në: https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers;

Klikoni “Online abstracts submission” - Select a Thematic Session (zgjidhni Sesionin Tematik);

Plotësoni të dhënat (Fill out the Abstract Submission Form) dhe dërgoni me “submit” (Submit the Abstract Submission Form)

Sekretaria e konferencës & Kontakte:

Monika HASANI, Universiteti Ismail Qemali Vlorë, SHQIPËRI

          E-mail: monikahasani637@gmail.com; Mob.: 00355692310461

Elda KUTROLLI, Instituti Shqiptar i Sociologjisë - Shoqata Sociologjike Shqiptare (AIS-ALBSA)

E-mail: vlora.conf.2023@gmail.com & conference@sociology.al; Mob.: 00355692044722

 

Presim me kënaqësi të takohemi në Vlorë-Shqipëri, në nëntor 2023!