Drejtuesit e Instituti Shqiptar të Sociologjisë (ISHS)

Bordi i drejtorëve (Statuti, Neni 6) ka atributet e Bordit Akademik dhe përbëhet nga një numër tek anëtarësh, me jo më pak se 3 (tre) dhe jo më shumë se 7 (shtatë) anëtarë. Ai mblidhet një herë në gjashtë muaj. Vendimet merren me shumicën e anëtarëve të tij.

Drejtori Ekzekutiv është përfaqësuesi ligjor i ISHS.

ISHS ka llogaritë e saj bankare, që çelen nga Drejtori Ekzekutiv.

ISHS rështë i regjistruar në organin tatimor dhe është pajisur me NIPT

 

Bordi drejtues i Institutit Shqiptar të Sociologjisë:

Lekë  SOKOLI, President

Servet Pellumbi, Drejtor Akademik

Sejdin Cekani, Drejtor i Botimeve

Luan Shahollari, Drejtor Ekonomik

Kozeta HOXHA, Drejtore e Marrëdhënieve me Publikun

 

Drejtore ekzekutive

Elda Kutrolli

 

Kontakt:

Mobile: 0694067682; 0692044722

E-mail: [email protected]