Drejtuesit e Instituti Shqiptar të Sociologjisë (ISHS)

Bordi i drejtorëve (Statuti, Neni 6) ka atributet e Bordit Akademik dhe përbëhet nga një numër tek anëtarësh, me jo më pak se 3 (tre) dhe jo më shumë se 7 (shtatë) anëtarë. Ai mblidhet të paktën një herë në gjashtë muaj. Vendimet merren me shumicën e anëtarëve të tij.

Drejtori Ekzekutiv është përfaqësuesi ligjor i ISHS. ISHS ka llogaritë e vet bankare, që administrohet nga Drejtori Ekzekutiv.

ISHS rështë i regjistruar në organin tatimor dhe është pajisur me NIPT

Bordi Akademik i Institutit Shqiptar të Sociologjisë:

Lekë SOKOLI, Drejtor i Përgjithshëm/President

Servet PELLUMBI, Drejtor Akademik

Besim GOLLOPENI, Drejtor i Zhvillimeve Rajonale dhe Integruese

Ermioni CEKANI, Drejtor i Politikave dhe Zhvillimeve Arsimore

Agri SOKOLI, Drejtor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare 

Kozeta HOXHA, Drejtor për Komunikimin, Mediat, Kulturën dhe Artin

 

Drejtore Ekzekutive

Elda KUTROLLI

Kontakt:

Mobile: 0694067682; 0692044722

E-mail: albsa@sociology.al; lsokoli53@gmail.com